Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Odn-main-secondary

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ODN Delta jest placówką niepubliczną kształcenia ustawicznego nauczycieli. W formach szkolenia prowadzonych przez Ośrodek mogą uczestniczyć nauczyciele ze szkół i placówek.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej dotyczącej doskonalenia umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek a także kadry zarządzającej oświatą. Dodatkowo celem Ośrodka jest zdobywanie przez uczestników wiedzy w wybranej formie doskonalenia zawodowego oraz rozwijanie ich własnych zainteresowań.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ma za zadanie wspierać nowatorskie inicjatywy nauczycieli oraz pomagać im w ich samokształceniu i doskonaleniu. Istotnym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek, a także prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ośrodki organizują też różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, szkołami i placówkami (publicznymi jak i niepublicznymi) doskonalenia nauczycieli. Ważnym zadaniem Ośrodków jest również planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Formy doskonalenia zawodowego realizowane w naszym Ośrodku to przede wszystkim specjalistyczne kursy metodyczno – przedmiotowe. Preferujemy również konferencje przedmiotowo – metodyczne, sesje, seminaria i warsztaty metodyczne oraz warsztaty twórcze. Korzystamy zarówno z form kształcenia takich jak: konkursy, przeglądy, spotkania, zajęcia pokazowe i prezentacje interdyscyplinarne.

Słuchacze naszych kursów kwalifikacyjnych otrzymują po zakończeniu zajęć świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego a uczestnicy doskonalenia – zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W naszym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli możesz zdobyć i poszerzyć swoje kwalifikacje pedagogiczne. Prowadzimy kursy kwalifikacyjne jak również specjalistyczne z wąskich i bardzo ciekawych specjalności pedagogicznych.

Prowadzimy także bardzo popularne kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kurs instruktarzowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ceny naszych kursów są bezkonkurencyjne!

Kursy kwalifikacyjne  realizujemy zawsze w dogodnych i wcześniej uzgodnionych terminach z zainteresowanymi osobami. Kursy prowadzą wykładowcy z najwyższymi kwalifikacjami – najczęściej edukatorzy.

Nasza Kadra chętnie podzieli się z Państwem wiedzą i doświadczeniem w przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy!

Kursy dostępne w ODN

Instruktor praktycznej nauki zawodu – kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela zawodu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem, wyposażonego w wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z siecią instytucji edukacyjnych i systemem szkolnym kraju, oraz dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie jego osobowości

odn_kurs_dla_kierown_r205z

Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Głównym celem naszego kursu jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach oraz obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Kurs przygotowawczy na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Praca ta to zajęcie sezonowe związane z wakacyjnymi czy zimowymi wyjazdami na wypoczynek. 

Kursy dostępne w ODN

Instruktor praktycznej nauki zawodu – kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela zawodu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem, wyposażonego w wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – kurs kwalifikacyjny

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z siecią instytucji edukacyjnych i systemem szkolnym kraju, oraz dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie jego osobowości

Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

Głównym celem naszego kursu jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach oraz obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Kurs przygotowawczy na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Praca ta to zajęcie sezonowe związane z wakacyjnymi czy zimowymi wyjazdami dzieci na wypoczynek zorganizowany.