Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

odn_instruktor_prakt_5THuF

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu - Kurs Kwalifikacyjny

Cel Kursu:
Celem kursu jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela zawodu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem, wyposażonego w wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii.

 

Czas Trwania: 80 godzin – w tym zajęć teoretycznych 70 godzin i zajęć praktycznych 10 godzin

Cena Kursu: 600 zł

 

Dla Kogo:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo nie mający tytułu mistrza w zawodzie i spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875), zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. (Dz. U. nr 113, poz. 988 z 2002 r.) w sprawie praktycznej nauki zawodu. Do ww. rozporządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. , Nr 31, poz. 216 z dnia 27 lutego 2006 r.) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 988 ze zmianami, Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).